Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. het Evenement: de steptocht tussen Rotterdam en Den Hout die georganiseerd wordt door Stichting Steprace.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon (m/v), niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de stichting ‘Stichting Steprace’, Ruiterspoor 37, 4911 BA Den Hout (KvK 41103621).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 2: Inschrijving en deelname

2.1 Inschrijving voor en deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door een natuurlijk persoon, die op de dag van het Evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 

2.2 De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld heeft voldaan en heeft ingestemd met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde inschrijvingen van Deelnemers met vals ingevulde persoonlijke gegevens te annuleren en te verwijderen.

2.3 Inschrijving aan het Evenement geschiedt via het online invullen van het inschrijfformulier op www.steprace.nl voor de gewenste tocht. Enkel na een succesvolle betaling van het inschrijfgeld is de inschrijving compleet en kan Deelnemer deelnemen aan het Evenement. Na een succesvolle inschrijving en betaling ontvangt Deelnemer een e-mail ter bevestiging van de inschrijving op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

2.4 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer te laten deelnemen. 

2.5 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van het type tocht naar een tocht met lagere inschrijfkosten dan waarvoor oorspronkelijk ingeschreven is vindt geen restitutie van het inschrijfgeld (of een deel daarvan) plaats.

2.6 Bij wijziging van inschrijving naar een tocht met hogere inschrijfkosten dient betaling van het prijsverschil te worden voldaan. Wijzigen van het type tocht kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode en geschiedt per e-mail: steprace@steprace.nl

2.7 De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betalen van het inschrijfgeld inclusief de bestelde extra’s (zoals busvervoer) ongeacht daadwerkelijke deelname.

2.8 Indien het Evenement door uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht (bijvoorbeeld ongevallen, storm, aanslagen, pandemie, etcetera) niet kan doorgaan, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. 

2.9 Organisator heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en tot de deelname van het Evenement te ontzetten. 

2.10 Organisator kan gedurende het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of neutraliseren. Ook kan de Organisator op grond van uitzonderlijke omstandigheden gedurende het Evenement besluiten de te steppen route of af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

2.11 Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van eventuele door de Deelnemers gemaakte kosten.

2.12 Voor alle overige bepalingen omtrent deelname (zoals minimumleeftijd, rusttijden, etcetera) dient Deelnemer het Reglement te raadplegen, te vinden op https://www.steprace.nl/reglement/

Artikel 3: Tarieven

3.1 Alle inschrijfgelden zijn inclusief BTW.

3.2 Organisator heeft te allen tijde het recht inschrijfgelden voor het Evenement aan te passen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet, grove schuld of nalatigheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel en overlijden.

4.2 Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn of haar overlijden, letsel of ziekte als gevolg van deelname aan het Evenement. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten van handelen met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient voldoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Sponsor(en) van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als de Organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 5: Persoonlijke eigendommen

5.1 Indien de Organisator gedurende het Evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de Deelnemer voor hem/haar bewaart of indien een Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisator – zaken achterlaat in een al dan niet door de Organisator beheerde ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort van die zaken.

Artikel 6: Privacy

6.1 Bij inschrijving verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, audio- en videomateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is.

6.2 De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor doeleinden zoals beschreven in de Privacyverklaring van de Organisator.

6.3 Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese privacy-regels van de General Data Protection Regulation (afgekort: GDPR), in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming (afgekort: AVG). Organisator respecteert deze privacy-regels en handelt conform deze wetgeving. Op dit punt maakt de meest recente versie van de Privacyverklaring van de Organisator integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7: Geschillenregeling

7.1 Geschillen tussen Deelnemer en Organisator worden – met uitsluiting van de burgerlijk rechter – door arbitrage beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Er is sprake van een geschil indien één van beide partijen verklaart dat dit het geval is. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator en de Deelnemer mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Slotbepaling

8.1 Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Versie 1.0

Deze versie is vastgesteld op 27 augustus 2022.

Stichting Steprace

Ruiterspoor 37

4911 BA Den Hout

KvK: 41103621

Contact: 06-19820764 of steprace@steprace.nl